Par mums

Biedrība “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” dibināta 1998. gada 28. augustā.

Atbilstoši statūtiem Biedrībai ir šādi  darbības mērķi:

  • veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā (turpmāk – RCHV);
  • sekmēt RCHV pedagoģisko darbinieku profesionālo izcilību, skolēnu mācību rezultātu pilnveidi, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, redzesloka un pieredzes paplašināšanu, kā arī RCHV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu.

Biedrības uzdevumi:

  • apvienot kopīgā sabiedriskā labuma darbībā RCHV skolēnu vecākus;
  • sekmēt RCHV pedagogu izcilību un ieinteresētību profesionālajā pilnveidē, kā arī radošu un inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanā mācību procesā;
  • aizstāvēt RCHV intereses un vajadzības;
  • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām sabiedriskām organizācijām;
  • rosināt un sekmēt RCHV dalību vietēja un starptautiska mēroga pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos, utt.) un projektos, kas ir saistīti ar izglītību, kultūru un sportu;
  • piesaistīt papildus finanšu līdzekļus RCHV būtisku projektu īstenošanai, kas vērsti uz izcilības vides uzturēšanu un vairošanu;
  • sekmēt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām izglītības iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Sabiedriskā labuma statuss

2017. gada 19. jūnijā Valsts Ieņēmumu Dienests ar lēmumu Nr.30.6-8.2/152604  ir piešķīris biedrībai Sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Valsts ir noteikusi īpašu labvēlības statusu sabiedriskā labuma organizācijām, radot iespēju piesaistīt vairāk ziedotāju un to naudas līdzekļus.

Plašāka informācija par priekšrocībām ziedotājiem.

Sadarbība

Biedrībai jau vēsturiski ir izveidojusies produktīva sadarbība ar RCHV vadību un administrāciju, gūstot atbalstu jaunu skolas un tās skolēnu vajadzībām atbilstošu iniciatīvu realizācijā. Vienlaikus biedrība cieši sadarbojas ar Skolas padomi un Skolēnu domi.

Vairāk informācijas

Ko dara RCHV Atbalsta biedrība, ar ko tā atšķiras no Skolas padomes?