Biedrībai jau vēsturiski ir izveidojusies produktīva sadarbība ar RCHV vadību un administrāciju, gūstot atbalstu jaunu skolas un tās skolēnu vajadzībām atbilstošu iniciatīvu realizācijā.

Vienlaikus biedrība cieši sadarbojas ar Skolas padomi un Skolēnu domi iniciējamo projektu apzināšanā, kas vērsti gan uz izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu, gan RCHV pedagoģisko darbinieku profesionālās izcilības, skolēnu mācību rezultātu pilnveides, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas, redzesloka un pieredzes paplašināšanas, kā arī RCHV materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas sekmēšanu RCHV skolēnu labākajās interesēs.

Tā piemēram, 2017. gadā sadarbības ietvaros:

  • 2017. gada 23. martā Biedrība kopā ar Skolas padomi izsūtīja Rīgas domei, kā arī citām atbildīgajām iestādēm (VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts policija, Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” u.c.) adresētu vēstuli – sniedzot konkrētus priekšlikumus saistībā ar satiksmes drošības uzlabošanu pie RCHV tās skolēnu (un citu iedzīvotāju) – interesēs.
  • 2017. gadā Skolēnu dome vērsās pie Biedrības ar lūgumu sniegt atbalstu saistībā ar dzeramā ūdens nodrošinājuma iespējamiem risinājumiem. Tika veikta skolēnu aptauja, kā arī apzināti iespējamie risinājumi. Prezentējot iespējas Vecāku padomē tika pieņemts lēmums atbalstīt vienas ūdens filtrēšanas iekārtas nomu un uzstādīšanu skolas lielajā ēkā. Iekārta testēšanas režīmā tika uzstādīta jau 2017.gada maijā, dodot iespēju skolēniem un pedagogiem izmēģināt iekārtas darbību. Skolēnu domes un Biedrības prezentācijas materiāls