2017. gada 13. jūnijā Sabiedriskā labuma komisija ieteica Valsts ieņēmumu dienesta pieņemt lēmumu piešķirt biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumam Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Valsts ir noteikusi īpašu labvēlības statusu sabiedriskā labuma organizācijām, radot iespēju piesaistīt vairāk ziedotāju un to naudas līdzekļus. Izvērstāka informācija par priekšrocībām ziedotājiem ir pieejama ŠEIT.

Šis statuss RCHV AB ir piešķirts labdarības un pilsoniskas sabiedrības attīstības jomās, kas ir atbilstošas statūtos norādītajiem mērķiem.

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Tā kā Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedotājiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) ir iespēja saņem nodokļu atlaides:

  • Fiziskām personām likums “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka ziedoto summu atskaita no aprēķinātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (23% apmērā), tomēr personas attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā aprēķinātā nodokļa. Fiziskās personas var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli no ziedotās summas, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju (tātad kā attaisnotos izdevumus varat pieteikt ne tikai izdevumus par ārstniecību, izglītību, bet arī ziedojumus RCHV AB).
  • Juridiskām personām saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 20.1 pantu, uzņēmumu ienākumu nodokli samazina par 85% no sabiedriskā labuma organizācijai ziedotajām summām, tomēr kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no aprēķinātā nodokļa kopējās summas.

nodoklu atlaides ziedotajiem