LEKCIJA RCHV vecākiem par 21. gs. bērniem

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolēnu vecāki un skolotāji tiek aicināti 21. novembrī plkst. 18.30 (ierašanās no 18.00) apmeklēt lekciju “Nozīmīgi bērnu attīstības ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori dažādos vecumposmos, X,Y,Z,A paaudžu raksturīgākās iezīmes un atšķirības 21. gadsimta bērni – jaunā laikmeta paaudze”, ko vadīs Dr. paed. Inta Lemešonoka. Lekcija ir bez maksas, bet tai iepriekš jāpiesakās.

Šajā gadsimtā dzimušie bērni nav dresējami jēriņi. Viņi ir piedzimuši daudz zinošāki ne­kā iepriekšējās paaudzes. Agrāk sāk staigāt, agrāk iemācās lasīt, uzreiz prot rīkoties ar modernajām tehnoloģijām. Ne­kas nav un ne­būs kā ie­priekš. Tie prin­ci­pi, pēc ku­riem mēs audzi­nā­jām nā­ci­ju un vei­do­jām pa­au­dzes, vairs nav at­tie­ci­nā­mi ne uz vie­nu pēc 2000. ga­da dzi­mu­šu bēr­nu. Šis gad­simts nāk ar ci­tiem uz­de­vu­miem un at­šķi­rī­gu iz­prat­ni par māk­slu, po­li­ti­ku un dau­dzām ci­tām mū­su ik­die­nas jo­mām.

Lekcijā meklēsim atbildes, kas palīdzēs saprast mūsu bērnus un veidot izpratni, kas tad īsti ir tā saucamās X,Y,Z,A paaudzes.

Būs iespējams veidot diskusiju un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesenti aicināti iepriekš pieteikties pie klases audzinātājiem līdz 19.11.