2016./2017. mācību gada projekti

Biedrība finansiāli atbalstīja Skolas padomē izvirzītos un apstiprinātos 2015./2016. un 2016./2017.mācību gadā īstenojamos projektus, finansējot tos no Biedrībai ziedotajiem fizisko personu (skolas vecāku) ziedojumiem.

Darba svētki

2017. gadā tika sagatavoti un pasniegti vairāk nekā 600 skolas Atzinības raksti, 200 pildspalvas, 100 atstarotāji ar skolas logo vai uzrakstu. Balvas saņēmušie tās izmanto ikdienā, līdz ar to vēl vairāk popularizējot skolu.

Biedrības finansējums tiek izmantots arī skolas augstāka apbalvojuma - nozīmes “Skolas lepnums” - izgatavošanai. Nozīmes piešķiršanu reglamentē īpaša kārtība, un apbalvojuma pasniegšana (to piešķir skolēniem, skolas darbiniekiem un sabiedrības pārstāvjiem) vienmēr ir īpašs notikums. Arī šajā mācību gadā tika pasniegtas 3 nozīmes.

Mācību gada noslēguma svētki

2016. gadā tika iedibināta jauna tradīcija, kuru ar Biedrības atbalstu skola vēlas turpināt un pilnveidot. Šo svētku ietvaros aptuveni 1 000 skolas skolēniem bija iespēja nepiespiestā atmosfērā atzīmēt mācību gada noslēgumu, baudīt priekšnesumus skolas pagalmā. Ar Biedrības finansējumu tika segtas nepieciešamo pakalpojumu izmaksas pozīcijām, kuras skola nevar segt, bet kas ir būtiski nepieciešamas pasākuma norisei.

 

Skolotāja stipendija

Ar mērķi atbalstīt Rīgas Centra humanitārās vidusskolas pedagoģisko darbinieku radošo darbu, kas vērsts uz skolēnu mācību rezultātu pilnveidi un apzinot nepieciešamību atbalstīt skolotājus jaunu, radošu un skolēniem saistošu risinājumu meklējumos mācību satura apguves pilnveidē, RCHV AB izstrādāja un ar 2016. gada 25. aprīļa valdes lēmumu apstiprināja Stipendiju nolikumu un izveidoja Stipendiātu izvērtēšanas komisiju, izziņojot pretendentu pieteikšanu šī apbalvojuma saņemšanai līdz 2016. gada 10. septembrim.

Apbalvojumam tika nominēti 9 skolas pedagogi. Izvērtēšanas rezultātā 2016.gada 13.septembrī tika pieņemts lēmums piešķirt pirmo stipendiju Rīgas Centra humanitārās vidusskolas angļu valodas skolotājai Nora Jurjānei, kura stipendijas ietvaros izmaksātos līdzekļus ir izmantojusi gan savai profesionālajai pilnveidei, gan jaunu pieeju un metodiku mācību procesā izstrādei.

Ziemassvētki

2016. gada decembrī, gatavojoties gadu mijai un 1. semestra noslēgumam, ar Biedrības finansiālu atbalstu tika nodrošināta Ziemassvētku egļu iegāde abām skolas ēkām (kopā 3 egles), kas deva iespēju estētiski noformēt vidi, radīt svētku noskaņu visiem 1.-12. Klašu skolēniem, skolas darbiniekiem un apmeklētājiem gan pirmssvētku ikdienā, gan svētku pasākumu laikā.

 

Tematiskās kāpnes sākumskolā

2015. gada 1. septembrī, kad Rīgas domes vadība atklāja skolas jauno ēku Krišjāņa Barona ielā 116, dodot iespēju lielākam interesentu klāstam pieteikt savus bērnus mācībām skolām, kas līdz šim, skolas ēkas Kr.Barona ielā 97a ierobežotās kapacitātes dēļ, nebija iespējams. Lai radītu motivējošu, izglītojošu un skolas sākumskolas skolēniem pievilcīgu vidi, tika īstenots projekts “Tematiskās kāpnes sākumskolā” - uz skolas kāpnēm tiek izvietoti reizrēķini un citi mācību vielas apguvei būtiski elementi.

Biedrības iniciatīvas 2016./2017. mācību gadā

Vienlaikus Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība iniciēja projektus, kas vērsti uz tās darbības pilnveidi, tai skaitā darbības caurspīdīguma nodrošināšanu.

Ziedoto līdzekļu optimāls izlietojums

Lai nodrošinātu Biedrības iedibinātās stipendijas ilgtspēju un tās izveidošanas virsmērķa sasniegšanu, Biedrība ar 2016. gada 15. novembra vēstuli vērstās pie Finanšu ministrijas ar lūgumu virzīt grozījumus Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”, iekļaujot Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrību šī rīkojuma 1. punktā, kas dotu iespēju konkursa kārtībā izvēlētam skolas pedagoģiskajam darbiniekam izmaksāto stipendiju atbrīvot no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība iekļauta Ministru kabineta rīkojumā.

Biedrības darbības pilnveide: vecāku aptauja

Lai vairotu Biedrībai ziedoto līdzekļu apjomu, kas savukārt ļautu īstenot lielāku skaitu vai vērienīgākus projektus, 2016. gada 9.novembra Biedrības valdes sēdē tika nolemts (protokols Nr.3/2016) īstenot skolēnu vecāku viedokļa aptauju.

Aptauja tika īstenota laika periodā no 2016. gada 21. novembra līdz 2016. gada 23. decembrim.

Aptaujas rezultāti

Biedrības darbības pilnveide: Google konta izveide

Apzinot nepieciešamību sakārtot Biedrības lietvedību, kas ļautu operatīvi iegūt vēsturisko un aktuālo informāciju, kā arī nodrošināt brīvāku informācijas pieejamību 2016. gadā tika izveidots vienots biedrības e-pasta konts (RCHVAB@gmail.com), kas izmantojams gan ikgadējo aptauju īstenošanai un saziņai Biedrības vārdā ar trešajām pusēm, gan kā lietvedībā esošās dokumentācijas uzglabāšanas vietne.

Publicitāte un sabiedrības (mērķa grupas) informēšana

Tā kā darbības caurspīdīgums un skaidra, precīza un pārskatāma informācija par ziedojumu izlietojumu vairo ziedotāju uzticamība jebkurai organizācijai, kura rīkojas ar trešo pušu ziedojumiem, 2016.gadā tika apkopota statistiskā informācija par pēdējos 5 mācību gados veikto ziedojumu apjomu un to izlietojumu šādās tematiskajās grupās: telpu renovācija, svinīgie pasākumi, materiāltehniskā bāze, izcilība un sports. Infogramma.

 

Biedrības mājas lapas izveide, satura izstrāde un tās darbības nodrošināšana

Atbilstoši 2016./2017.m.g. īstenotās skolēnu vecāku aptaujas rezultātiem, tika pieņemts lēmums veidot Biedrības mājaslapu. Tās izveides mērķis – nodrošināt visaptverošu, pārskatāmu informāciju par ienākušajiem ziedojumiem, apstiprinātajiem projektiem, to īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Paredzams, ka nepastarpinātas informācijas pieejamība vairos vecākos un citos ziedotājos pārliecību par ziedojumu lietderīgu un godprātīgu izlietojumu RCHV skolēnu labākajās interesēs. Tāpat mājaslapā paredzēts ievietot Biedrības gada pārskatus, nodrošinot to pieejamību ikvienam interesentam, tai skaitā ziedotājam.