Ziniet savas tiesības, nododot savu bērnu personas datus

Pavisam drīz, 2018.gada 25.maijā spēkā stāsies jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Šī regula paredz būtiskas izmaiņas.

Nepilngadīgo personu datu apstrāde ir teju ikdiena gan izglītības iestāžu mācību darbā, gan citās ārpusskolas norisēs. Mūsdienās bērniem tiek piedāvātas iespējas piedalīties dažādos konkursos, viktorīnās, pieteikties dalībai dažādos interešu izglītības pasākumos, sacensībās.

Tomēr personas datus saturoša informācija tiek izmantota ne tikai pašas skolas, kurā mācās jūsu bērns, ietvaros, bet arī trešo personu (konkursu, viktorīnu, sacensību organizatoru), kuriem esiet nodevuši savu bērnu personas datus, publicitātes un mārketinga materiālos, kas, cita starpā, tiek izplatīti arī dažādos sociālajos tīklos.

Kas ir jāievēro trešajām personām, kuru rīcībā ir nonākuši jūsu bērna personas dati un kādas ir jūsu kā nepilngadīgo personu (bērnu) likumisko pārstāvju tiesības? Un, būtiskākais, kas tad ir personas dati un ko nozīmē personas datu apstrāde? Aicinām iepazīties ar Datu valsts inspekcijas sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem, kas sniedz vispusīgu skaidrojumu:

RCHV Atbalsta biedrība aicina – esiet zinoši par savām un savu bērnu tiesībām!